skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Vogelsberger, Mark xóa Chủ đề: Galactic Evolution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The stellar mass assembly of galaxies in the Illustris simulation: growth by mergers and the spatial distribution of accreted stars

Rodriguez-Gomez, Vicente ; Pillepich, Annalisa ; Sales, Laura ; Vogelsberger, Mark ; Zhu, Qirong ; Wellons, Sarah ; Nelson, Dylan ; Torrey, Paul ; Springel, Volker ; Chung-Pei, Ma ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating Galaxy Formation with the IllustrisTNG Model

Pillepich, Annalisa ; Springel, Volker ; Nelson, Dylan ; Naiman, Jill ; Pakmor, Ruediger ; Hernquist, Lars ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark ; Weinberger, Rainer ; Marinacci, Federico; Marinacci, Federico (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 31, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stx2656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating galactic dust grain evolution on a moving mesh

Mckinnon, Ryan ; Vogelsberger, Mark ; Torrey, Paul ; Marinacci, Federico ; Kannan, Rahul

Arxiv ID: 1805.04521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Illustris simulation: the evolving population of black holes across cosmic time

Sijacki, Debora ; Vogelsberger, Mark ; Springel, Volker ; Torrey, Paul ; Snyder, Greg ; Nelson, Dylan ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv1340

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vogelsberger, Mark
  2. Torrey, Paul
  3. Vogelsberger, M
  4. Torrey, P
  5. Hernquist, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...