skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Fuzzy Logic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of linguistic and numerical information for biped control

Zhou, Changjiu ; Ruan, Da

Robotics and Autonomous Systems, 1999, Vol.28(1), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/S0921-8890(99)00029-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust adaptive fuzzy tracking control for a class of perturbed strict-feedback nonlinear systems via small-gain approach

Yang, Yansheng ; Zhou, Changjiu

Information Sciences, 2005, Vol.170(2), pp.211-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2004.02.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model reference adaptive robust fuzzy control for ship steering autopilot with uncertain nonlinear systems

Yang, Yansheng ; Zhou, Changjiu ; Ren, Jusheng

Applied Soft Computing Journal, 2003, Vol.3(4), pp.305-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4946 ; DOI: 10.1016/j.asoc.2003.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time Path Planning for Intelligent Robots System Based on Vision Information

Meng, Qingchun ; Zhou, Changjiu ; Jagannathan, K ; Leong, K.S ; Ji, Hongbo

IFAC Proceedings Volumes, July 1999, Vol.32(2), pp.861-866

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)56146-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, Changjiu
  2. Zhou, C
  3. Yang, Yansheng
  4. Yang, Y.
  5. Zhou, CJ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...