skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Chủ đề: Fungicide Resistance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current possibilities and prospects of using fungicides in forestry

Okorski, Adam ; Pszczólkowska, Agnieszka ; Oszako, Tomasz ; Nowakowska, Justyna A

Lesne Prace Badawcze, 2015, Vol.76(2), pp.191-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17329442 ; DOI: 10.1515/frp-2015-0019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pszczółkowska, Agnieszka
  2. Pszczólkowska, Agnieszka
  3. Oszako, Tomasz
  4. Tomasz Oszako
  5. Nowakowska, Justyna A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...