skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Fungi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R

Philadelphia PA Elsevier; 2018 - (579 MUR 2018)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Is New in Clinical Microbiology—Microbial Identification by MALDI-TOF Mass Spectrometry

Murray, Patrick R

The Journal of Molecular Diagnostics, September 2012, Vol.14(5), pp.419-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-1578 ; E-ISSN: 1943-7811 ; DOI: 10.1016/j.jmoldx.2012.03.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid Identification of Bacteria in Positive Blood Culture Broths by Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry

Stevenson, Lindsay G. ; Drake, Steven K. ; Murray, Patrick R

Journal of Clinical Microbiology, 2010, Vol. 48(2), p.444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 19955282

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicenter Comparison of BACTEC 9050?and BACTEC 9240?Blood Culture Systems

Murray, Patrick R. ; Hollick, Gary E. ; Jerris, Robert C. ; Wilson, Michael L

Journal of Clinical Microbiology, 1998, Vol. 36(6), p.1601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 9620384

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of a molecular biomarker for zygomycetes by quantitative PCR assays of plasma, bronchoalveolar lavage, and lung tissue in a rabbit model of experimental pulmonary zygomycosis

Kasai, Miki ; Harrington, Susan M ; Francesconi, Andrea ; Petraitis, Vidmantas ; Petraitiene, Ruta ; Beveridge, Mara G ; Knudsen, Tena ; Milanovich, Jeffery ; Cotton, Margaret P ; Hughes, Johanna ; Schaufele, Robert L ; Sein, Tin ; Bacher, John ; Murray, Patrick R ; Kontoyiannis, Dimitrios P ; Walsh, Thomas J

Journal of clinical microbiology, November 2008, Vol.46(11), pp.3690-702 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-660X ; PMID: 18845827 Version:1 ; DOI: 10.1128/JCM.00917-08

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Murray, Pr
  2. Murray, P.R.
  3. Murray, Patrick R.
  4. Murray , Patrick R.
  5. Murray, P. R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...