skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Felmlee, Diane xóa Chủ đề: Friendship xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Rules: Same- and Cross-Gender Friendships Norms

Felmlee, Diane ; Sweet, Elizabeth ; Sinclair, H.

Sex Roles, 2012, Vol.66(7), pp.518-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0025 ; E-ISSN: 1573-2762 ; DOI: 10.1007/s11199-011-0109-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic Ties: Networks of Friendship, Dating, and Cyber Victimization

Felmlee, Diane ; Faris, Robert

Social Psychology Quarterly, September 2016, Vol.79(3), pp.243-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-2725 ; E-ISSN: 1939-8999 ; DOI: 10.1177/0190272516656585

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casualties of Social Combat: School Networks of Peer Victimization and Their Consequences

Faris, Robert ; Felmlee, Diane

American Sociological Review, Apr 2014, Vol.79(2), p.228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271 ; DOI: 10.1177/0003122414524573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Status Struggles: Network Centrality and Gender Segregation in Same- and Cross-Gender Aggression

Faris, Robert ; Felmlee, Diane

American Sociological Review, Feb 2011, Vol.76(1), pp.48-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Parents and Friends on the Quality and Stability of Romantic Relationships: A Three-Wave Longitudinal Investigation

Sprecher, Susan ; Felmlee, Diane

Journal of Marriage and the Family, 1992, Vol.54(4), p.888 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2445 ; E-ISSN: 1741-3737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social norms in same- and cross-gender friendships

Felmlee, Diane H.

Social Psychology Quarterly, March, 1999, Vol.62(1), p.53(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-2725

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Intransitivity in Sociometric Data

Hallinan, Maureen ; Felmlee, Diane

Sociometry, 1975, Vol.38(2), p.195 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (1)
 2. 1992đến1998  (1)
 3. 1999đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Felmlee, D.
 2. Felmlee, Diane
 3. Faris, R
 4. Diane Felmlee
 5. Faris, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...