skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Chủ đề: European Union xóa Chủ đề: France xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM “OPEN DOOR POLICY” TO MIGRANT CRISIS: THE REFORMING OF MIGRATION POLICY IN EUROPEAN AND NATIONAL DIMENSIONS (THE EXAMPLES OF GREAT BRITAIN AND FRANCE)

N. V. Eremina ; A. Yu. Chikhachev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 November 2016, Vol.7(4(25)), pp.36-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-4(25)-36-61

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARATIVE ANALYSIS POLICY OF GERMANY, BRITAIN AND FRANCE IN CENTRAL ASIA

S. M. Yun

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(4(6)), pp.50-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-4(6)-50-64

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. A. Yu. Chikhachev
  2. S. M. Yun
  3. Yun, S. M.
  4. Eremina, N. V.
  5. N. V. Eremina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...