skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Music appreciation xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: France xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cultural Globalization of Popular Music? American, Dutch, French, and German Popular Music Charts (1965 to 2006)

Achterberg, Peter ; Heilbron, Johan ; Houtman, Dick ; Aupers, Stef

American Behavioral Scientist, May 2011, Vol.55(5), pp.589-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764211398081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Global  (1)
 2. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Achterberg, Peter
 2. Aupers, S.
 3. Heilbron, Johan
 4. Achterberg, P.
 5. Aupers, Stef

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...