skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Comparative Political Studies xóa Chủ đề: Political Economy xóa Chủ đề: France xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving the Banks: The Political Economy of Bailouts

Grossman, Emiliano ; Woll, Cornelia

Comparative Political Studies, March 2014, Vol.47(4), pp.574-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414013488540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Woll, C
  2. Grossman, Emiliano
  3. Grossman, E
  4. Woll, Cornelia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...