skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Fractionation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of humic acid on the adsorption of REEs on kaolin

Wan, Yingxin ; Liu, Congqiang

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2006, Vol.290(1), pp.112-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-7757 ; E-ISSN: 1873-4359 ; DOI: 10.1016/j.colsurfa.2006.05.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water, sediment and agricultural soil contamination from an ion-adsorption rare earth mining area

Liu, Wen-Shen ; Guo, Mei-Na ; Liu, Chang ; Yuan, Ming ; Chen, Xin-Tian ; Huot, Hermine ; Zhao, Chun-Mei ; Tang, Ye-Tao ; Morel, Jean Louis ; Qiu, Rong-Liang

Chemosphere, February 2019, Vol.216, pp.75-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.10.109

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of rare earth elements in an alluvial aquifer affected by acid mine drainage: the Guadiamar aquifer (SW Spain)

Olías, M ; Cerón, J.C ; Fernández, I ; De La Rosa, J

Environmental Pollution, 2005, Vol.135(1), pp.53-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2004.10.014

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractionations of rare earth elements in plants and their conceptive model

Ding, ShiMing ; Liang, Tao ; Yan, JunCai ; Zhang, ZiLi ; Huang, ZeChun ; Xie, YaNing

Science in China Series C: Life Sciences, 2007, Vol.50(1), pp.47-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-9305 ; E-ISSN: 1862-2798 ; DOI: 10.1007/s11427-007-2040-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of ligands in accumulation and fractionation of rare earth elements in plants: examples of phosphate and citrate

Ding, Shiming ; Liang, Tao ; Zhang, Chaosheng ; Yan, Juncai ; Zhang, Zili ; Sun, Qin

Ding, Shiming; Liang, Tao; Zhang, Chaosheng; Yan, Juncai; Zhang, Zili; Sun, Qin (2005). Role of ligands in accumulation and fractionation of rare earth elements in plants: examples of phosphate and citrate. Biological Trace Element Research 107 (1), 73-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-4984 ; DOI: 10.1385/bter:107:1:073

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and fractionation of rare earth elements (rees) in wheat: controlled by phosphate precipitation, cell wall absorption and solution complexation

Ding, S.

Ding, S. (2005). Accumulation and fractionation of rare earth elements (rees) in wheat: controlled by phosphate precipitation, cell wall absorption and solution complexation. Journal of Experimental Botany 56 (420), 2765-2775 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/jxb/eri270

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (5)
  2. Chinese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yan, Juncai
  2. Zhang, Zili
  3. Ding, Shiming
  4. Liang, Tao
  5. Zhang, Chaosheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...