skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 149  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: E - History: America xóa Chủ đề: Foreign Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Nicolson, Harold

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan

Nau, Henry R.

ISBN: ; E-ISBN: 9781400873722 ; DOI: 10.1515/9781400873722

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Roll of the Dice: Obama's Diplomacy with Iran

Parsi, Trita

E-ISBN: 9780300183771 ; DOI: 10.12987/9780300183771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
British Diplomacy and US Hegemony in Cuba, 1898-1964
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Diplomacy and US Hegemony in Cuba, 1898-1964

Hull, Christopher

E-ISBN: 9781137301765 E-ISBN: 1137301767 DOI: 10.1057/9781137301765 ISBN: 9780230295445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
John Adams and the Diplomacy of the American Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Adams and the Diplomacy of the American Revolution

Hutson, James H.

ISBN: 9780813153148 ; E-ISBN: 9780813163482 ; E-ISBN: 081316348X

Toàn văn không sẵn có

6
The French Navy and American independence a study of arms and diplomacy, 1774-1787
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The French Navy and American independence a study of arms and diplomacy, 1774-1787

Dull, Jonathan R

E-ISBN 0691069204 ; E-ISBN 1400868130 ; E-ISBN 9780691617558

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Eisenhower and Cambodia: Diplomacy, Covert Action, and the Origins of the Second Indochina War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eisenhower and Cambodia: Diplomacy, Covert Action, and the Origins of the Second Indochina War

Rust, William J

ISBN10: 0813167426 ; ISBN13: 9780813167428 ; E-ISBN10: 0813167442 ; E-ISBN13: 9780813167442

Toàn văn sẵn có

8
First steps toward détente American diplomacy in the Berlin crisis, 1958-1963
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

First steps toward détente American diplomacy in the Berlin crisis, 1958-1963

Williamson, Richard D

E-ISBN 9780739168806 ; E-ISBN 9780739197431

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through a Screen Darkly: Popular Culture, Public Diplomacy, and America's Image Abroad

Bayles, Martha

E-ISBN: 9780300199314 ; DOI: 10.12987/9780300199314

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Myth of American Diplomacy: National Identity and U.S. Foreign Policy

Hixson, Walter L.

E-ISBN: 9780300150131 ; DOI: 10.12987/9780300150131

Toàn văn không sẵn có

11
Practicing public diplomacy A cold war odyssey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practicing public diplomacy A cold war odyssey

Yale Richmond

E-ISBN 1845454758 ; E-ISBN 9780857450135 ; E-ISBN 9781845454753

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Remaking France Americanization, public diplomacy, and the Marshall plan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remaking France Americanization, public diplomacy, and the Marshall plan

Brian Angus Mckenzie

E-ISBN 1845451546 ; E-ISBN 9781845451547

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Historical dictionary of U.S. diplomacy since the Cold War no. 6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of U.S. diplomacy since the Cold War no. 6

Lansford, Tom

E-ISBN 0810856352 ; E-ISBN 9780810856356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Historical dictionary of United States…Russian Soviet relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of United States…Russian Soviet relations

Saul, Norman E

E-ISBN 0810855372 ; E-ISBN 0810862573 ; E-ISBN 9780810855373

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Historical dictionary of United States-Japan relations no. 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dictionary of United States-Japan relations no. 4

Sant, Van John

E-ISBN 0810856085 ; E-ISBN 9780810856080

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Somoza and Roosevelt: Good Neighbour Diplomacy in Nicaragua, 1933-1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Somoza and Roosevelt: Good Neighbour Diplomacy in Nicaragua, 1933-1945

Crawley, Andrew

ISBN10: 0199212651 ; ISBN13: 9780199212651 ; E-ISBN10: 0191526525 ; E-ISBN13: 9780191526527

Toàn văn không sẵn có

17
Re-examining the Cold War: U.S.-China Diplomacy, 1954–1973
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-examining the Cold War: U.S.-China Diplomacy, 1954–1973

Ross, Robert ; Jiang, Changbin;

ISBN: 9780674005266 ; E-ISBN: 9781684173594 ; E-ISBN: 1684173590

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Background to the Anzus Pact : Policy-Makers, Strategy and Diplomacy, 1945-55
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Background to the Anzus Pact : Policy-Makers, Strategy and Diplomacy, 1945-55

McIntyre, W. David

E-ISBN: 9780230380073 E-ISBN: 0230380077 DOI: 10.1057/9780230380073 ISBN: 9780333628058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Entangling alliance: politics & diplomacy under George Washington
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entangling alliance: politics & diplomacy under George Washington

Deconde, Alexander

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
The tragedy of American diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tragedy of American diplomacy

Williams, William Appleman

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 149  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (47)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (6)
 2. 1987đến1997  (11)
 3. 1998đến2003  (17)
 4. 2004đến2009  (51)
 5. Sau 2009  (62)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (20)
 2. Russian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Engel, Jeffrey A
 2. Dull, Jonathan R
 3. Rust, William J
 4. Deconde, Alexander
 5. Ikenberry, G. John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...