skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Foreign Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Foreign Policy in a Global Perspective: A Responsible Reformer “Striving For Achievement”

Weissmann, Mikael; Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen (MVI), Krigsvetenskapliga avdelningen (KVA), Sektionen för markoperationer (KV Mark)

Journal of China and International Relations, 2015, Vol. 3(1), pp. 151-166

ISSN: 1005-8885 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v3i1.1150

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Significance of Xi Jinping's "Chinese Dream" for Chinese Foreign Policy: From "Tao Guang Yang Hui" to "Fen Fa You Wei"

Sørensen, Camilla

Journal of China and International Relations, 2015, Vol.3(1)

E-ISSN: 22458921 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v3i1.1146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and ASEAN: The Evolution of Relationship under a Discursive Institutionalist Perspective

Yuan, Feng

Journal of China and International Relations, 2015, Vol.3(1)

E-ISSN: 22458921 ; DOI: 10.5278/ojs.jcir.v3i1.1147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...