skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Foreign Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet conspiracy theories and political culture in Ukraine: Understanding Viktor Yanukovych and the Party of Regions

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, September 2011, Vol.44(3), pp.221-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2011.07.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty years as an independent state: Ukraine’s ten logical inconsistencies

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, September-December 2012, Vol.45(3-4), pp.429-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2012.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viktor Yanukovych's First 100 Days: Back to the Past, But What's the Rush?

Kuzio, Taras

Demokratizatsiya, Summer 2010, Vol.18(3), pp.208-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10746846

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Policy toward Ukraine during Elections

Kuzio, Taras

Demokratizatsiya, Fall 2005, Vol.13(4), pp.491-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10746846 ; E-ISSN: 19404603 ; DOI: 10.3200/DEMO.13.4.491-518

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity and Nation-Building in Ukraine: Defining the ‘Other’

Kuzio, Taras

Ethnicities, September 2001, Vol.1(3), pp.343-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/146879680100100304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does public opinion matter in Ukraine? The case of foreign policy

Chudowsky, Victor ; Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 2003, Vol.36(3), pp.273-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/S0967-067X(03)00039-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Way with Words: Keeping Kiev Secure

Kuzio, Taras

The World Today, 1 December 1996, Vol.52(12), pp.317-319

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Friend in Need: Kiev Woos Washington

Kuzio, Taras

The World Today, 1 April 1996, Vol.52(4), pp.96-98

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beware Russia's motives

Kuzio, Taras

The Christian Science Monitor, Oct 4, 2001, p.11

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Identity and Foreign Policy: Nationalism and Leadership in Poland, Russia, and Ukraine. (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 January 1999, Vol.75(1), pp.152-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal Factors in Russian Foreign Policy. (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1997, Vol.73(2), pp.384-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346 ; DOI: 10.2307/2623876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine: Movement without Change, Change without Movement. (Book Review)

Kuzio, Taras

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 October 2000, Vol.76(4), pp.895-895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine, The EU and Russia: History, Culture and International Relations. Studies in Central and Eastern Europe (Book Review)

Kuzio, Taras

Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes, 1 December 2009, Vol.51(4), pp.561-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Ukrainian Security Policy
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian Security Policy

Bilocerkowycz, Jaroslaw ; Kuzio, Taras

Russian Review, 01/1997, Vol.56(1), p.145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00360341 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/131507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (4)
 2. 1999đến2000  (2)
 3. 2001đến2004  (3)
 4. 2005đến2010  (3)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Kuzio, T.
 3. Taras Kuzio
 4. Jaroslaw Bilocerkowycz
 5. Light, Margot

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...