skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33.311  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Foreign Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Jones, David

American Diplomacy, Feb 19, 2014, pp.1-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Sharp, Paul

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Hocking ; Lee, Brian, Donna

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-4129-9416-3

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Silvera, Ginger

The SAGE Encyclopedia of War : Social Science Perspectives: A-D

ISBN: 978-1-4833-5988-5

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Britannica Concise Encyclopedia

ISBN: 9781785391132

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Roach ; Heinsen-Roach, Steven, Erica C.

The SAGE Encyclopedia of Political Behavior: A-L

ISBN: 978-1-4833-9115-1

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

SAGE Key Concepts Series: Key Concepts in International Relations

ISBN: 9781412928489

Toàn văn sẵn có

8
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

ISBN: 9780230302990

Toàn văn sẵn có

9
Diplomacy
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Dictionary of Conflict Resolution, Wiley

ISBN: 0787946796

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

International Encyclopedia of the Social Sciences

ISBN: 978-0-02-866152-0

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Ullmann, Owen

Bloomberg Businessweek, Jan 31, 1994, Issue 3356, p.41

ISSN: 00077135

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and diplomacy

Colglazier, E William

Science (New York, N.Y.), 17 February 2012, Vol.335(6070), pp.775 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22344412 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1220355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online newsrooms and public diplomacy

Lee, Seow Ting ; Lin, Julian

Public Relations Review, September 2015, Vol.41(3), pp.373-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.02.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Korean perspectives on U.S. internet public diplomacy

Seo, Hyunjin ; Kinsey, Dennis F.

Public Relations Review, December 2013, Vol.39(5), pp.594-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth Johnson

Public Relations Review, June 2012, Vol.38(2), pp.328-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.12.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: five years on

Kickbusch, Ilona ; Kökény, Mihály

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2013, Vol.91(3), pp.159-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to Yes With Iran: The Challenges of Coercive Diplomacy

Jervis, Robert

Foreign Affairs, 1 January 2013, Vol.92(1), pp.105-115

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy

Sevin, Efe

Public Relations Review, November 2015, Vol.41(4), pp.562-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: A critical review of the literature

Ruckert, Arne ; Labonté, Ronald ; Lencucha, Raphael ; Runnels, Vivien ; Gagnon, Michelle

Social Science & Medicine, April 2016, Vol.155, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace Before Freedom: Diplomacy and Repression in Sadat's Egypt

Brownlee, Jason

Political Science Quarterly, December 2011, Vol.126(4), pp.641-668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2011.tb00715.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33.311  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13.562)
 2. Toàn văn trực tuyến (13.738)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (93)
 2. 1960đến1973  (123)
 3. 1974đến1987  (669)
 4. 1988đến2002  (6.724)
 5. Sau 2002  (25.360)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31.843)
 2. Portuguese  (224)
 3. Spanish  (173)
 4. French  (135)
 5. German  (69)
 6. Chinese  (52)
 7. Turkish  (44)
 8. Czech  (23)
 9. Russian  (22)
 10. Korean  (22)
 11. Slovak  (12)
 12. Polish  (8)
 13. Italian  (7)
 14. Norwegian  (4)
 15. Romanian  (4)
 16. Lithuanian  (3)
 17. Slovenian  (3)
 18. Arabic  (1)
 19. Japanese  (1)
 20. Bokmål, Norwegian  (1)
 21. Finnish  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...