skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Năm xuất bản: 2002đến2004 xóa Chủ đề: Foreign Countries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating e-books in a distributed and collaborative way

Ruth Cobos Pérez ; Xavier Alamán

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.288-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User-Centred Approach to E-Book Design

Wilson, Ruth ; Landoni, Monica ; Gibb, Forbes

Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...