skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: Bioinformatics xóa Chủ đề: Food Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Florilege : a database gathering microbial phenotypes of food interest
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Florilege : a database gathering microbial phenotypes of food interest

Falentin, Hélène ; Chaix, Estelle ; Derozier, Sandra ; Weber, Magalie ; Buchin, Solange ; Dridi, Bedis ; Deutsch, Stéphanie-Marie ; Valence-Bertel, Florence ; Casaregola, Serge ; Renault, Pierre ; Champomier-Verges, Marie-Christine ; Thierry, Anne ; Zagorec, Monique ; Irlinger, Francoise ; Delbes, Céline ; Aubin, Sophie ; Bessieres, Philippe ; Loux, Valentin ; Bossy, Robert ; Dibie, Juliette ; Sicard, Delphine ; Nédellec, Claire

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loux, Valentin
  2. Deutsch, Stéphanie-Marie
  3. Zagorec, Monique
  4. Chaix, Estelle
  5. Dridi, Bedis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...