skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Derlon, Nicolas xóa Chủ đề: Flux Increase xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological control of biofilms on membranes by metazoans

Klein, Theresa ; Zihlmann, David ; Derlon, Nicolas ; Isaacson, Carl ; Szivak, Ilona ; Weissbrodt, David G. ; Pronk, Wouter

Water Research, 1 January 2016, Vol.88, pp.20-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2015.09.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
 2. Elsevier (CrossRef)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pronk, Wouter
 2. Weissbrodt, David G
 3. Weissbrodt, David
 4. Isaacson, Carl
 5. Derlon, Nicolas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...