skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Fluid Dynamics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Journal of Computational Physics, 2011, Vol.230(8), pp.3035-3061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/j.jcp.2011.01.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the relevance of the dam break problem in the context of nonlinear shallow water equations

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 9, 2010 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.3934/dcdsb.2010.13.799

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitary wave solutions and their interactions for fully nonlinear water waves with surface tension in the generalized Serre equations

Dutykh, Denys ; Hoefer, Mark ; Mitsotakis, Dimitrios

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2018, Vol.32(3), pp.371-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-018-0455-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A modified Galerkin/finite element method for the numerical solution of the Serre-Green-Naghdi system

Mitsotakis, Dimitrios ; Synolakis, Costas ; Mcguinness, Mark; Mcguinness, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 20, 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1002/fld.4293

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume and pseudo-spectral schemes for the fully nonlinear 1D Serre equations

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Milewski, Paul ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 13, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1017/S0956792513000168

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boussinesq systems in two space dimensions over a variable bottom for the generation and propagation of tsunami waves

Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 15, 2009

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamiltonian regularisation of shallow water equations with uneven bottom

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 17, 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1088/1751-8121/ab3eb2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2014  (2)
 4. 2015đến2018  (2)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mitsotakis, Dimitrios
 2. Mitsotakis, D
 3. Dutykh, D.
 4. Dutykh, Denys
 5. Clamond, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...