skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa Chủ đề: Flores, Hector xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Marching immigration protesters] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Link Arms] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters March with Priest] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Marching] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Marching With Signs and American Flags] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Hector Flores and Domingo Garcia at the Immigration March] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters at the April Mega March] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters March as Dallas Police Maintain Crowd Control] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Marching in Downtown Dallas] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Hector Flores and Domingo Garcia] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters with priest] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters marching with American flags] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Camera man captures marching protesters] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters and Domingo Garcia with megaphone] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Adelfa Callejo and Hector Flores speak in front of a video camera] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Close up photo of a protester in a hat] ; Immigration March, Farmers Branch, Texas, 2006-08-26

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Adelfa Callejo at the Dallas Mega March] ; North Texas Politics and Public Officers

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castillo, José L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...