skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Flammable Fabrics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Back-up report for the proposed standard for the flammability (cigarette ignition resistance) of upholstered furniture, PFF 6-76: final report
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back-up report for the proposed standard for the flammability (cigarette ignition resistance) of upholstered furniture, PFF 6-76: final report

Loftus, Joseph J; Center for Fire Research (U.S.)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loftus, Joseph J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...