skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Fiscal Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The required tax rate in a national retail sales tax

Gale, William G

National tax journal, 1999, Vol.52(3), pp. 443-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activist Fiscal Policy

Auerbach, Alan J ; Gale, William G ; Harris, Benjamin H

Journal of Economic Perspectives, 2010, Vol.24(4), pp.141-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/jep.24.4.141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between taxes and growth at the state level: new evidence

Gale, William G. ; Krupkin, Aaron ; Rueben, Kim

National Tax Journal, Dec, 2015, Vol.68(4), p.919(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283 ; DOI: 10.17310/ntj.2015.4.02

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming taxes and raising revenue: part of the fiscal solution

Gale, William G ; Harris, Benjamin H

Oxford Review of Economic Policy, 2011, Vol. 27(4), pp.563-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-903X ; E-ISSN: 1460-2121 ; DOI: 10.1093/oxrep/grr026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small business, innovation, and tax policy: a review

Gale, William G. ; Brown, Samuel

National Tax Journal, Dec, 2013, Vol.66(4), p.871(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deja vu all over again: on the dismal prospects for the federal budget

Auerbach, Alan J. ; Gale, William G.

National Tax Journal, Sept, 2010, Vol.63(3), p.543(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charitable Bequests and Taxes on Inheritances and Estates: Aggregate Evidence from across States and Time

Bakija, Jon M ; Gale, William G ; Slemrod, Joel B

American Economic Review, 2003, Vol.93(2), pp.366-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/000282803321947362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy Watch: Death Watch for the Estate Tax?

Gale, William G ; Slemrod, Joel B

Journal of Economic Perspectives, 2001, Vol.15(1), pp.205-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/jep.15.1.205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Effects of Making the 2001 and 2003 Tax Cuts Permanent

Gale, William ; Orszag, Peter

International Tax and Public Finance, 2005, Vol.12(2), pp.193-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-5940 ; E-ISSN: 1573-6970 ; DOI: 10.1007/s10797-005-0494-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal follies: the real budget problem and how to fix it

Gale, William G. ; Orszag, Peter R.

Brookings Review, Fall, 2003, Vol.21(4), p.7(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0745-1253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truth in Taxes

Aaron, Henry J. ; Gale, William G.

Brookings Review, Spring, 2000, Vol.18(2), p.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0745-1253

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comments and Discussion

Gale, William G ; Nordhaus, William D

Brookings Papers on Economic Activity, 2003, Vol.2003(1), pp.123-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-2303 ; E-ISSN: 1533-4465

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2000  (1)
 3. 2001đến2002  (1)
 4. 2003đến2005  (4)
 5. Sau 2005  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gale, William G
 2. Gale, William
 3. Gale, W.G.
 4. William G. Gale
 5. Alan J. Auerbach

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...