skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: First-Principles Calculation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong chromate-adsorbent based on pyrrolic nitrogen structure: An experimental and theoretical study on the adsorption mechanism

Ko, Young-Jin ; Choi, Keunsu ; Lee, Soonjae ; Jung, Kyung-Won ; Hong, Seokwon ; Mizuseki, Hiroshi ; Choi, Jae-Woo ; Lee, Wook-Seong

Water Research, 15 November 2018, Vol.145, pp.287-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.08.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of nitrogen doping on titanium carbonitride-derived adsorbents used for arsenic removal

Han, Jisun ; Lee, Soonjae ; Choi, Keunsu ; Kim, Jinhong ; Ha, Daegwon ; Lee, Chang-Gu ; An, Byungryul ; Lee, Sang-Hyup ; Mizuseki, Hiroshi ; Choi, Jae-Woo ; Kang, Shinhoo

Journal of Hazardous Materials, 25 January 2016, Vol.302, pp.375-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, Keunsu
  2. Mizuseki, Hiroshi
  3. Lee, Soonjae
  4. Choi, J.-W.
  5. Choi, Jae-Woo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...