skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Finite Volume Method xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Journal of Computational Physics, 2011, Vol.230(8), pp.3035-3061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/j.jcp.2011.01.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the relevance of the dam break problem in the context of nonlinear shallow water equations

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 9, 2010 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.3934/dcdsb.2010.13.799

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for Boussinesq type equations

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2011

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive wave runup on non-uniform shores

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 6, 2011

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20671-9_41

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume methods for unidirectional dispersive wave models

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 3, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1002/fld.3681

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part I: Model derivation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 19, 2020 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.4208/cicp.OA-2016-0179a

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of Water Waves Using Momentum Source Wave-Maker Applied to a RANS Solver

Xing, Feng ; Wu, Wanqing; Mitsotakis, Dimitrios (editor)

Mathematical Problems in Engineering, 2019, Vol.2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-123X ; ISSN: 1024123X ; E-ISSN: 1563-5147 ; E-ISSN: 15635147

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Convergence of a Crank–Nicolson Fitted Finite Volume Method for Pricing American Bond Options

Gan, Xiaoting ; Xu, Dengguo; Mitsotakis, Dimitrios (editor)

Mathematical Problems in Engineering, 2020, Vol.2020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-123X ; ISSN: 1024123X ; E-ISSN: 1563-5147 ; E-ISSN: 15635147

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitsotakis, Dimitrios
  2. Dutykh, Denys
  3. Mitsotakis, D
  4. Dutykh, D.
  5. Katsaounis, Theodoros

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...