skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Chủ đề: Annan Humaniora xóa Chủ đề: China xóa Chủ đề: Field Work xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Doing Fieldwork in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Fieldwork in China

Heimer, Maria ; Thøgersen, Stig;; Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Reference Library

ISBN: 9788791114977 ; ISBN: 8791114977

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thøgersen, Stig
  2. Heimer, Maria
  3. Nias - Nordic Institute of Asian Studies
  4. Thogersen, Stig
  5. Nordiska Ministerrådet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...