skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Higgs, S. xóa Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Chủ đề: Femoral Neck Fractures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing a clinical pathway in fluid management.(CLINICAL FEATURE)(Clinical report)

Davidson, Jennifer ; Griffin, Richard ; Higgs, Simon

Journal of Perioperative Practice, June, 2007, Vol.17(6), p.248(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Davidson, J
  2. Griffin, R
  3. Davidson, Jennifer
  4. Griffin, Richard
  5. Higgs, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...