skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Bengali xóa Chủ đề: Feminist Movements xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Participatory Action Research (FPAR): An effective framework for empowering grassroots women & strengthening feminist movements in Asia Pacific

Chakma, Trimita

Asian Journal of Women's Studies, 02 April 2016, Vol.22(2), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2016.1168153

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chakma, T.
  2. Chakma, Trimita

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...