skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Political Science Review xóa Chủ đề: Feminism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminism and Liberalism Reconsidered: The Case of Catharine MacKinnon

Schaeffer, Denise

American Political Science Review, Sept, 2001, Vol.95(3), p.699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of the personal: a liberal approach

Brettschneider, Corey

American Political Science Review, Feb, 2007, Vol.101(1), p.19(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mary Wollstonecraft's nurturing liberalism: Between an ethic of justice and care

Engster, Daniel

The American Political Science Review, Sep 2001, Vol.95(3), pp.577-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Critiques of the Law

Burgess, Susan

The American Political Science Review, Vol.93(2), pp.433-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between the Flag and the Banner: Women in Israeli Politics

Herzog, Hanna

The American Political Science Review, Vol.94(4), pp.983-984 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding a New Feminism: Rethinking the Woman Question for Liberal Democracy / Reconstructing Political Theory: Feminist Perspectives

Heberle, Renee

The American Political Science Review, Vol.92(2), pp.435-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...