skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Russian xóa Chủ đề: Female xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Analysis of Esterase Activities of Human, Mouse, and Rat Blood.(Report)

Rudakova, E. V. ; Boltneva, N. P. ; Makhaeva, G. F.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Oct, 2011, Vol.152(1), p.73(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role Sympathetic Autonomic Nervous System in the Regulation of Immune Response during Myasthenia.(Report)

Lantsova, V. B. ; Sepp, E. K. ; Kozlovsky, A. S.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, July, 2011, Vol.151(3), p.353(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involvement of Transforming Growth Factor [beta] and its Type 1 Receptor in the Development of Breast Cancer.(Report)

Keshelava, V. V. ; Khodorovich, O. S. ; Shaykhaev, G. O. ; Chazova, N. L. ; Bereschanskaya, A. M.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Oct, 2011, Vol.152(1), p.98(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix Metalloproteinases 2, 7, and 9 in Tumors and Sera of Patients with Breast Cancer.(Report)

Katunina, A. I. ; Gershtein, E. S. ; Ermilova, V. D. ; Tereshkina, I. V. ; Nazarenko, A. Yu. ; Tyleuova, A. A. ; Dvorova, E. K. ; Karabekova, Z. K. ; Gritskevich, M. V. ; Berezov, T. T.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, July, 2011, Vol.151(3), p.359(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix Metalloproteinases 2, 7, 9 and Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinase-1 in the Sera of Patients with Bone Tumors.(Report)

Kushlinsky, N. E. ; Solovyov, Yu. N. ; Babkina, I. V. ; Gershtein, E. S. ; Bulicheva, I. V.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, August, 2010, Vol.149(2), p.233(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Vitro Effect of Knotolan, a New Lignan from Abies sibirica, on the Growth of Hormone-Dependent Breast Cancer Cells.(Report)

Zhukova, O. S. ; Fetisova, L. V. ; Trishin, A. V. ; Anisimova, N. Yu. ; Shcherbakov, A. E. ; Yashunskii, D. V. ; Tsvetkov, D. E. ; Men'shov, V. M. ; Kiselevskii, M. V. ; Nifant'ev, N. E.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Oct, 2010, Vol.149(4), p.511(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disturbances in hOGG1 gene expression in patients with systemic lupus erythematosus.(Author abstract)

Zhanataev, A. K. ; Lisitsina, T. A. ; Durnev, A. D.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, August, 2006, Vol.142(2), p.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Ploidy and Intensity of Proliferation of Hepatocellular Cancer Cells.(Report)

Shchegolev, A. I. ; Dubova, E. A.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Sept, 2009, Vol.148(3), p.425(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical study of the efficiency of Poetam in the treatment of the anemic syndrome in pubertal uterine hemorrhages.(Author abstract)(Clinical report)

Sotnikova, L. S. ; Abramova, E. V. ; Shevtsova, N. M. ; Zhdanov, V. V. ; Evtushenko, I. D. ; Bolotova, V. P. ; Dygai, A. M.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, July, 2006, Vol.142(1), p.61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Atorvastatin on Activities of Matrix Metalloproteinases and Chitotriosidase in Male and Female Mice with Experimental Hyperlipidemia.(Report)

Korolenko, T. A. ; Cherkanova, M. S. ; Korolenko, E. C.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Sept, 2009, Vol.148(3), p.369(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vascular Endothelial Growth Factor in the Serum of Breast Cancer Patients.(Report)

Berezov, T. T. ; Ovchinnikova, L. K. ; Kuznetsova, O. M. ; Karabekova, Z. K. ; Vorotnikov, I. K. ; Tuleuova, A. A. ; Katunina, A. I. ; Dvorova, E. K.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Sept, 2009, Vol.148(3), p.419(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Katunina, A. I.
  2. Gershtein, E. S.
  3. Karabekova, Z. K.
  4. Berezov, T. T.
  5. Dvorova, E. K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...