skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Chủ đề: Feedback xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I hear the pattern": interactive sonification of geographical data patterns

Zhao, Haixia ; Plaisant, Catherine ; Shneiderman, Ben

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1905-1908

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057052

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-handed interaction techniques for multiple pressure-sensitive strips

Blaskó, Gábor ; Feiner, Steven

CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 24 April 2004, pp.1461-1464

ISBN: 1581137036 ; ISBN: 9781581137033 ; DOI: 10.1145/985921.986090

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The integrated communication 2 draw (IC2D): a drawing program for the visually impaired

Kamel, Hesham ; Landay, James

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.222-223

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632854

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MusicCube: making digital music tangible

Alonso, Miguel ; Keyson, David

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1176-1179

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056870

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving web accessibility using content-aware plug-ins

Yu, Wai ; Mcallister, Graham ; Strain, Philip ; Kuber, Ravi ; Murphy, Emma

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1893-1896

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057049

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Show me the way to Monte Carlo: density-based trajectory navigation

Strachan, Steven ; Williamson, John ; Murray-Smith, Roderick

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.1245-1248

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240812

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation via continuously adapted music

Warren, Nigel ; Jones, Matt ; Jones, Steve ; Bainbridge, David

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1849-1852

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057038

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Plaisant, Catherine
  2. Kuber, Ravi
  3. Jones, Steve
  4. Mcallister, Graham
  5. Feiner, Steven

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...