skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Annales de Chirurgie Plastique et Esthetique xóa Chủ đề: Eyelids xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures des paupières. Bilan rétrospectif de onze ans.
Eyelid burns. An 11-year retrospective evaluation

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1995, Vol.40(3), pp.225-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 7574400 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dhennin, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...