skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Automotive Engineering xóa Chủ đề: Eye Tracking xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Exploring the Use of Eye Gaze Controlled Interfaces in Automotive Environments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Use of Eye Gaze Controlled Interfaces in Automotive Environments

Biswas, Pradipta; Zdonik, Stan (Editor) ; Shekhar, Shashi (Editor) ; Katz, Jonathan (Editor) ; Wu, Xindong (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; Padua, David (Editor) ; Shen, Xuemin Sherman (Editor) ; Furht, Borko (Editor) ; Subrahmanian, V.S (Editor) ; Hebert, Martial (Editor) ; Ikeuchi, Katsushi (Editor) ; Siciliano, Bruno (Editor) ; Jajodia, Sushil (Editor) ; Lee, Newton (Editor)

SpringerBriefs in Computer Science

ISBN: 9783319407081 ; ISBN: 3319407082 ; E-ISBN: 9783319407098 ; E-ISBN: 3319407090 ; DOI: 10.1007/978-3-319-40709-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...