skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Chader, Gerald J. xóa Chủ đề: Eye Neoplasms xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laminin: an initiating role in retinoblastoma cell attachment and differentiation

Kyritsis, A P ; Fletcher, R T ; Chader, G J

In vitro cellular & developmental biology : journal of the Tissue Culture Association, July 1986, Vol.22(7), pp.418-22

ISSN: 0883-8364 ; PMID: 3015863 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, R. Theodore
  2. Chader, G J
  3. Fletcher, R T
  4. Kyritsis, A P
  5. Chader, Gerald J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...