skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Greek xóa Tất cả các phiên bản Sách xóa Tất cả các phiên bản Extra-Eu Trade xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : τα οφέλη της ΤΤΙΡ.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : τα οφέλη της ΤΤΙΡ.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46667-0 ; DOI: 10.2781/69050

Toàn văn sẵn có

2
Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) : προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : τα οφέλη της ΤΤΙΡ.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) : προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : τα οφέλη της ΤΤΙΡ.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46669-4 ; DOI: 10.2781/561544

Toàn văn sẵn có

3
Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP : μύθοι και πραγματικότητα.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP : μύθοι και πραγματικότητα.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-58478-7 ; DOI: 10.2781/535737

Toàn văn sẵn có

4
Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP μύθοι και πραγματικότητα.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP μύθοι και πραγματικότητα.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-58449-7 ; DOI: 10.2781/4975

Toàn văn sẵn có

5
Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP μύθοι και πραγματικότητα.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP μύθοι και πραγματικότητα.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46843-8 ; DOI: 10.2781/467274

Toàn văn sẵn có

6
Αποκρυπτογραφώντας την TTIP : Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : επισκόπηση και κατανοητός οδηγός ανά κεφάλαιο.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσει.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσει.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-50227-9 ; DOI: 10.2781/121606

Toàn văn sẵn có

8
Αποκρυπτογραφώντας την TTIP Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : επισκόπηση και κατανοητός οδηγός ανά κεφάλαιο.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) : ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσει.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) : ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσει.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-50230-9 ; DOI: 10.2781/898254

Toàn văn sẵn có

10
Αποκρυπτογραφώντας την TTIP : Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : επισκόπηση και κατανοητός οδηγός ανά κεφάλαιο.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Αποκρυπτογραφώντας την TTIP Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : επισκόπηση και κατανοητός οδηγός ανά κεφάλαιο.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Commission
  2. Directorate-General for Trade

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...