skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Exploitation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions

Nguyen, Thi Kim Dung; Tran, Hong Con; Bui, Duy Cam; Yumei, Kang

ISIKNOWLEDGE; 0269-4042; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27097; http://link.springer.com/article/10.1007/s10653-011-9401-7

Truy cập trực tuyến

2
Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of As, Mn and Fe fixation inside the aquifer during groundwater exploitation in the experimental system imitated natural conditions

Tran, Hong Con; Bui, Duy Cam; Kang, Yumei; Nguyen, Thi Kim Dung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30107

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. Water Purification  (1)
  2. Geologic Sediments  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bui, Duy Cam
  2. Tran, Hong Con
  3. Nguyen, Thi Kim Dung
  4. Yumei, Kang
  5. Kang, Yumei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...