skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DataCite xóa Chủ đề: Experimentation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing with the Real World

Holleis, Paul ; Kranz, Matthias ; Winter, Anneke ; Schmidt, Albrecht

DOI: 10.20385/1860-2037/3.2006.1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kranz, Matthias
  2. Schmidt, Albrecht
  3. Holleis, Paul
  4. Winter, Anneke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...