skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 180  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an understanding of the history and impact of user studies in music information retrieval

Lee, Jin ; Cunningham, Sally

Journal of Intelligent Information Systems, 2013, Vol.41(3), pp.499-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-013-0259-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing “sense” from evolving health information: A qualitative investigation of information seeking and sense making across sources

Genuis, Shelagh K.

Journal of the American Society for Information Science and Technology, August 2012, Vol.63(8), pp.1553-1566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.22691

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summarizing technical support documents for search: Expert and user studies

Wolf, C ; Alpert, S ; Vergo, J ; Kozakov, L ; Doganata, Y

IBM Systems Journal, 2004, Vol.43(3), pp.564-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00188670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Google Scholar for journal impact factors and the h-index in nationwide publishing assessments in academia - siren songs and air-raid sirens

Jacsó, Péter

Online Information Review, 15 June 2012, Vol.36(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211241503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User experience with commercial music services: An empirical exploration

Lee, Jin Ha ; Price, Rachel

Journal of the Association for Information Science and Technology, April 2016, Vol.67(4), pp.800-811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2330-1635 ; E-ISSN: 2330-1643 ; DOI: 10.1002/asi.23433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of internet search engines on OPAC users: a study of Punjabi University, Patiala (India)

Kumar, Shiv

Program, 10 February 2012, Vol.46(1), pp.56-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 1758-7301 ; DOI: 10.1108/00330331211204566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media and scholarly reading

Tenopir, Carol ; Volentine, Rachel ; King, Donald W

Online Information Review, 12 April 2013, Vol.37(2), pp.193-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-04-2012-0062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of keyword-based tagging behaviors of experts and novices

Tsai, Li-Chen ; Hwang, Sheue-Ling ; Tang, Kuo-Hao

Online Information Review, 19 April 2011, Vol.35(2), pp.272-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111128041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geovisual analytics to support crisis management: Information foraging for geo-historical context

Tomaszewski, Brian ; Maceachren, Alan M

Information Visualization, October 2012, Vol.11(4), pp.339-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8716 ; E-ISSN: 1473-8724 ; DOI: 10.1177/1473871612456122

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly focused document retrieval in aerospace engineering

Petrelli, Daniela ; Lanfranchi, Vitaveska ; Ciravegna, Fabio ; Begdev, Ravish ; Chapman, Sam

Aslib Proceedings, 22 March 2011, Vol.63(2/3), pp.148-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531111135637

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative evaluation of web search engines in health information retrieval

Teixeira Lopes, Carla ; Ribeiro, Cristina

Online Information Review, 29 November 2011, Vol.35(6), pp.869-892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521111193175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Podcast search: user goals and retrieval technologies

Jana Besser ; Martha Larson ; Katja Hofmann

Online Information Review, 2010, Vol.34(3), p.395-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521011054053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scholarly and professional journals in the digital environment

David Nicholas

Records Management Journal, 2010, Vol.20(3), p.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5698 ; DOI: 10.1108/09565691011095319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information searching behaviour of young Slovenian researchers

Polona Vilar ; Maja Žumer

Program: electronic library and information systems, 2011, Vol.45(3), p.279-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; DOI: 10.1108/00330331111151593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate students' interaction with online information resources in their academic tasks

He, Daqing ; Wu, Dan ; Yue, Zhen ; Fu, Anna ; Thien Vo, Kim

Aslib Proceedings, 23 November 2012, Vol.64(6), pp.615-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531211281715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet apprehensiveness

Susskind, Alex M ; Stefanone, Michael A

Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12 March 2010, Vol.1(1), pp.5-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-9880 ; DOI: 10.1108/17579881011022990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Researcher's Journey: Scholarly Navigation of an Academic Library Web Site

Mccann, Steve ; Ravas, Tammy ; Zoellner, Kate

Journal of Web Librarianship, 30 November 2010, Vol.4(4), pp.391-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-2909 ; E-ISSN: 1932-2917 ; DOI: 10.1080/19322909.2010.525368

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage of information resources by computer engineering students: a case study of Nanyang Technological University, Singapore

Majid, Shaheen ; Tee Tan, Ai

Online Information Review, 01 October 2002, Vol.26(5), pp.318-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520210447886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human information behaviour and design, development and evaluation of information retrieval systems

Keshavarz, Hamid

Program, 26 September 2008, Vol.42(4), pp.391-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 1758-7301 ; DOI: 10.1108/00330330810912070

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A textured sculpture

Dorner, Daniel G ; Li Liew, Chern ; Ping Yeo, Yen

Online Information Review, 17 April 2007, Vol.31(2), pp.166-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520710747211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 180  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (109)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (22)
 2. 2001đến2004  (51)
 3. 2005đến2008  (37)
 4. 2009đến2013  (60)
 5. Sau 2013  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Spink, Amanda
 2. Jansen, Bernard J.
 3. Lalmas, Mounia
 4. He, Daqing
 5. Chen, Hsinchun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...