skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Power in the 21st Century and Beyond

Saavedra-Rivano, Neantro

Panoeconomicus, 2014, Vol.61(5), pp.585-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1452595X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Economic Activities in Sub Saharan Africa: A Substitute for Europe?

Keers, Ineke ; Pennink, Bartjan

The South East Asian Journal of Management, Oct 2010, Vol.4(2), pp.111-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19781989 ; E-ISSN: 23556641

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POSEBNOSTI PREVAJANJA STROKOVNEGA JEZIKA DIPLOMACIJE: PRIMER DUNAJSKE KONVENCIJE O DIPLOMATSKIH ODNOSIH

Udovic, Bostjan ; Zigon, Tanja ; Moe, Marija

Slavisticna Revija, Jul-Sep 2011, Vol.59(3), pp.269-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03506894 ; E-ISSN: 18557570

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESGATANDO O NEXO GOVERNANÇAGESTÃO INTERNACIONAL: POR UMA NOVA ORDEM EM GESTÃO

Alexandre Faria ; Ana Lucia Guedes ; Sergio Wanderley

RAE: Revista de Administração de Empresas, 01 February 2015, Vol.55(2), pp.139-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7590 ; E-ISSN: 1676-5648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMANIA, THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA

Muschei, Ion

CES Working Papers, 2016, Vol.8(1), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of perception on the preferences of the new member states of the European Union: The case of energy policy

Misík, Matús

Comparative European Politics, Feb 2015, Vol.13(2), pp.198-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14724790 ; E-ISSN: 1740388X ; DOI: 10.1057/cep.2013.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of a Single Voice: The EU's Contribution to Global Governance Architecture

Postolache, Ana

Romanian Journal of European Affairs, Sep 2012, Vol.12(3), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15828271 ; E-ISSN: 18414273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THEORETICAL PERSPECTIVES ON ECONOMIC COOPERATION

Andruseac, Gabriel ; Hertug, Iulian

CES Working Papers, 2015, Vol.7(3), pp.675-681 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Slovenian  (1)
 2. Portuguese  (1)
 3. Croatian  (1)
 4. Czech  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Saavedra-Rivano, Neantro
 2. Sergio Wanderley
 3. Bartjan J.W. Pennink
 4. Misík, Matús
 5. Zigon, Tanja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...