skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth Johnson

Public Relations Review, June 2012, Vol.38(2), pp.328-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.12.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The op-ed as a strategic tool of public diplomacy: Framing of the 2011 Egyptian revolution

Golan, Guy J. ; Carroll, Terrance R.

Public Relations Review, November 2012, Vol.38(4), pp.630-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative public diplomacy: Message strategies of countries in transition

White, Candace ; Radic, Danijela

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.459-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government Social Responsibility in Public Diplomacy: Russia's strategic use of advertorials

Golan, Guy J. ; Viatchaninova, Evhenia

Public Relations Review, November 2013, Vol.39(4), pp.403-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.09.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scope and status of public diplomacy research by public relations scholars, 1990–2014

Vanc, Antoaneta M. ; Fitzpatrick, Kathy R.

Public Relations Review, September 2016, Vol.42(3), pp.432-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telling the American story to the world: The purpose of U.S. public diplomacy in historical perspective

Wang, Jian

Public Relations Review, 2007, Vol.33(1), pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2006.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International public relations’ influence on media coverage and public perceptions of foreign countries

Lee, Suman ; Hong, Hyehyun

Public Relations Review, September 2012, Vol.38(3), pp.491-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International public relations as a predictor of prominence of US news coverage

Lee, Suman

Public Relations Review, 2007, Vol.33(2), pp.158-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2007.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating Catalan culture in a global society

Johnson, Melissa A. ; Cester, Xavier

Public Relations Review, December 2015, Vol.41(5), pp.809-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medals, media and myth of national images: How Chinese audiences thought of foreign countries during the Beijing Olympics

Chen, Huailin

Public Relations Review, December 2012, Vol.38(5), pp.755-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return on investment (ROI) of international public relations: A country-level analysis

Lee, Suman ; Yoon, Youngmin

Public Relations Review, 2010, Vol.36(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2009.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Suman
  2. Lee, S
  3. Golan, Guy
  4. Golan, G.J.
  5. Golan, Guy J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...