skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Năm xuất bản: 2008đến2013 xóa Chủ đề: Expected Satiety xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased familiarity with eating a food to fullness underlies increased expected satiety

Irvine, Michael A ; Brunstrom, Jeffrey M ; Gee, Philip ; Rogers, Peter J

Appetite, 01 February 2013, Vol.61, pp.13-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.10.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-based assessments of expected satiety predict behavioural measures of portion-size selection and food intake

Wilkinson, Laura L ; Hinton, Elanor C ; Fay, Stephanie H ; Ferriday, Danielle ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, December 2012, Vol.59(3), pp.933-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Expected satiety’ changes hunger and fullness in the inter-meal interval

Brunstrom, Jeffrey M ; Brown, Steven ; Hinton, Elanor C ; Rogers, Peter J ; Fay, Stephanie H

Appetite, 2011, Vol.56(2), pp.310-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals

Brunstrom, Jeffrey M ; Collingwood, Jane ; Rogers, Peter J

Appetite, 2010, Vol.55(1), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2010.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brunstrom, Jeffrey M
  2. Brunstrom, Jm
  3. Rogers, Pj
  4. Rogers, Peter J
  5. Brunstrom, J.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...