skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Exfoliation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Vol.125(2), pp.617-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: 10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the Nanostructure and Mechanical Performance of Highly Exfoliated Epoxy-Clay Nanocomposites Prepared by Three Different Protocols

Shiravand, Fatemeh ; Hutchinson, John M ; Calventus, Yolanda ; Ferrando, Francesc

Materials (Basel, Switzerland), 30 May 2014, Vol.7(6), pp.4196-4223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-1944 ; PMID: 28788672 Version:1 ; DOI: 10.3390/ma7064196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal analysis of polymer layered silicate nanocomposites

Shiravand, Fatemeh ; Fraga, Iria ; Cortés, Pilar ; Calventus, Yolanda ; Hutchinson, John

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, Vol.118(2), pp.723-729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: 10.1007/s10973-014-3709-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Epoxy-Based Layered Silicate Nanocomposite Using a Hyperbranched Polymer: Study of the Curing Reaction and Nanostructure Development

Cortés, Pilar ; Fraga, Iria ; Calventus, Yolanda ; Román, Frida ; Hutchinson, John M ; Ferrando, Francesc

Materials (Basel, Switzerland), 04 March 2014, Vol.7(3), pp.1830-1849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-1944 ; PMID: 28788542 Version:1 ; DOI: 10.3390/ma7031830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the nanostructure and mechanical performance of highly exfoliated epoxy-clay nanocomposites prepared by three different protocols

Shiravand, Fatemeh ; Hutchinson, John M ; Calventus Solé, Yolanda ; Ferrando Piera, Francesc; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-isothermal cure and exfoliation of tri-functional epoxy-clay nanocomposites

Shiravand, Fatemeh ; Hutchinson, John M ; Calventus Solé, Yolanda; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Poltepo - Polímers Termoestables Epoxídics

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elastomeric epoxy nanocomposites: Nanostructure and properties

Lipinska, Magdalena ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Ciència Dels Materials I Enginyeria Metal·Lúrgica ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Terfiq - Grup De Termodinàmica I Fisico - Química

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal analysis of polymer layered silicate nanocomposites. Identification of nanostructure development by DSC

Shiravand, Fatemeh ; Fraga Rivas, Iria ; Cortés Izquierdo, María Pilar ; Calventus Solé, Yolanda ; Hutchinson, John M; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Enginyeria Química ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Terfiq - Grup De Termodinàmica I Fisico - Química

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new epoxy-based layered silicate nanocomposite using a hyperbranched polymer: study of the curing reaction and nanostructure development

Cortés Izquierdo, María Pilar ; Fraga Rivas, Iria ; Calventus Solé, Yolanda ; Román Concha, Frida Rosario ; Hutchinson, John M ; Ferrando Piera, Francesc; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Enginyeria Química ; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament De Màquines I Motors Tèrmics ; Universitat Politècnica De Catalunya. Terfiq - Grup De Termodinàmica I Fisico - Química

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...