skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Exercise xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Astaxanthin Supplementation on Salivary IgA, Oxidative Stress, and Inflammation in Young Soccer Players

Baralic, Ivana ; Andjelkovic, Marija ; Djordjevic, Brizita ; Dikic, Nenad ; Radivojevic, Nenad ; Suzin-Zivkovic, Violeta ; Radojevic-Skodric, Sanja ; Pejic, Snezana; Mancianti, Francesca

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, Vol.2015, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-427X ; E-ISSN: 1741-4288 ; DOI: 10.1155/2015/783761

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Changes in maximal oxygen uptake during growth and development in girls who actively participate in basketball and in non-athletes girls: A longitudinal study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in maximal oxygen uptake during growth and development in girls who actively participate in basketball and in non-athletes girls: A longitudinal study

Stojmenovic, Tamara ; Curcic, Djordje ; Vukasinovic-Vesic, Milica ; Andjelkovic, Marija ; Dikic, Nenad ; Kostic-Vucicevic, Marija ; Baralic, Ivana ; Jakovljevic, Vladimir ; Zivkovic, Vladimir

Vojnosanitetski pregled Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia, 2018, Vol.75(5), pp.481-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-8450 ; E-ISSN: 2406-0720 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2298/VSP150901326S

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Probiotic Supplementation on Selected Parameters of Blood Prooxidant‐Antioxidant Balance in Elite Athletes: A Double‐Blind Randomized Placebo‐Controlled Study

Michalickova Danica ; Kotur-Stevuljevic Jelena ; Miljkovic Milica ; Dikic Nenad ; Kostic-Vucicevic Marija ; Andjelkovic Marija ; Koricanac Vladimir ; Djordjevic Brizita

Journal of human kinetics, 01 October 2018, Vol.64(1), pp.111-122 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1899-7562 ; DOI: 10.1515/hukin-2017-0203

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive impact of prescribed physical activity on symptoms of schizophrenia: randomized clinical trial

Curcic, Dorde ; Stojmenovic, Tamara ; Djukic-Dejanovic, Slavica ; Dikic, Nenad ; Vesic-Vukasinovic, Milica ; Radivojevic, Nenad ; Andjelkovic, Marija ; Borovcanin, Milica ; Djokic, Gorica

Psychiatria Danubina, December 2017, Vol.29(4), pp.459-465

ISSN: 0353-5053 ; PMID: 29197203 Version:1 ; DOI: 10.24869/psyd.2017.459

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andjelkovic, Marija
  2. Dikic, Nenad
  3. Djordjevic, Brizita
  4. Kostic-Vucicevic, Marija
  5. Baralic, Ivana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...