skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Excitotoxicity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connective tissue growth factor: a novel marker of layer vii neurons in the rat cerebral cortex

Heuer, H ; Christ, S ; Friedrichsen, S ; Brauer, D ; Winckler, M ; Bauer, K ; Raivich, G

Neuroscience, 2003, Vol.119(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/S0306-4522(03)00100-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Raivich, G.
  2. Brauer, D
  3. Bauer, K.
  4. Heuer, H
  5. Winckler, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...