skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Birbaumer, Niels xóa Tất cả các phiên bản Evoked Potentials xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroadaptive technology enables implicit cursor control based on medial prefrontal cortex activity

Zander, Thorsten O ; Krol, Laurens R ; Birbaumer, Niels P ; Gramann, Klaus

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 December 2016, Vol.113(52), pp.14898-14903 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 27956633 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1605155114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuronal mechanisms underlying control of a brain-computer interface

Hinterberger, Thilo ; Veit, Ralf ; Wilhelm, Barbara ; Weiskopf, Nikolaus ; Vatine, Jean-Jacques ; Birbaumer, Niels

The European journal of neuroscience, June 2005, Vol.21(11), pp.3169-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-816X ; PMID: 15978025 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The BCI Competition 2003: progress and perspectives in detection and discrimination of EEG single trials

Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert ; Curio, Gabriel ; Vaughan, Theresa M ; Schalk, Gerwin ; Wolpaw, Jonathan R ; Schlögl, Alois ; Neuper, Christa ; Pfurtscheller, Gert ; Hinterberger, Thilo ; Schröder, Michael ; Birbaumer, Niels

IEEE transactions on bio-medical engineering, June 2004, Vol.51(6), pp.1044-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294 ; PMID: 15188876 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A device for the detection of cognitive brain functions in completely paralyzed or unresponsive patients

Hinterberger, Thilo ; Wilhelm, Barbara ; Mellinger, Jürgen ; Kotchoubey, Boris ; Birbaumer, Niels

IEEE transactions on bio-medical engineering, February 2005, Vol.52(2), pp.211-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294 ; PMID: 15709658 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer communication and slow cortical potentials.(Author Abstract)

Hinterberger, Thilo ; Schmidt, Stefan ; Neumann, Nicola ; Mellinger, Jurgen ; Blankertz, Benjamin ; Curio, Gabriel ; Birbaumer, Niels

IEEE Transactions on Biomedical Engineering, June, 2004, Vol.51(6), p.1011(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Birbaumer, Niels
  2. Birbaumer, N.
  3. Hinterberger, T
  4. Hinterberger, Thilo
  5. Blankertz, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...