skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: eWIC Workshops in Computing (BCS) xóa Chủ đề: Events xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forthcoming events

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to Enterprise Architect

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Open Source "Open Source Internet Research Tool"

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raspberry Pi: A hands-on introduction

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serious Games for Healthcare: Applications and implications

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

NFC (Near Field Communications) Beyond Payments

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows 8 and Server 2012 revealed

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

What does Industry need from OOP Graduates?

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...