skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Evans, G. Edward xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection Management Basics, 6th Edition.(Resources for the Teacher Librarian)('Building and Managing E-book Collections: A How-to-do-it Manual for Librarians,' 'No Shelf Required 2: Use and Management of Electronic Books' and 'Managing Electronic Resources: A Lita Guide')(Book review)

Loertscher, David V.

Teacher Librarian, Oct, 2012, Vol.39(6), p.39(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1481-1782

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loertscher, David V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...