skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation in Long Forms on Smartphones: Scrolling Worse than Tabs, Menus, and Collapsible Fieldsets

Harms, Johannes ; Kratky, Martina ; Wimmer, Christoph ; Kappel, Karin ; Grechenig, Thomas; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9298(Part III), pp.333-340 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22698-9_21

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wimmer, C.
  2. Grechenig, Thomas
  3. Kappel, Karin
  4. Kappel, K.
  5. Grechenig, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...