skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kosch, Thomas xóa Chủ đề: Evaluation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A benchmark for interactive augmented reality instructions for assembly tasks

Funk, Markus ; Kosch, Thomas ; Greenwald, Scott ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 14th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 30 November 2015, pp.253-257

ISBN: 9781450336055 ; ISBN: 1450336051 ; DOI: 10.1145/2836041.2836067

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Greenwald, Scott W.
  2. Greenwald, Scott
  3. Schmidt, Albrecht
  4. Kosch, T.
  5. Kosch, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...