skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: European Union xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union - Asia-Pacific Trade Relations: Tentative Bilateralism amidst Competing Plurilateral Initiatives

Beatriz Pérez de Las Heras

Romanian Journal of European Affairs, 01 December 2016, Vol.16(4), pp.32-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-8271 ; E-ISSN: 1841-4273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran and the European Union after the Nuclear Deal

Fiedler, Radosław

CES Working Papers, 2018, Vol.10(3), pp.291-305 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20677693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of a Single Voice: The EU's Contribution to Global Governance Architecture

Postolache, Ana

Romanian Journal of European Affairs, Sep 2012, Vol.12(3), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15828271 ; E-ISSN: 18414273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Economic Activities in Sub Saharan Africa: A Substitute for Europe?

Keers, Ineke ; Pennink, Bartjan

The South East Asian Journal of Management, Oct 2010, Vol.4(2), pp.111-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19781989 ; E-ISSN: 23556641

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMANIA, THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA

Muschei, Ion

CES Working Papers, 2016, Vol.8(1), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU-Turkey Relations: Changing Approaches

Szigetvári, Tamás

Romanian Journal of European Affairs, Mar 2014, Vol.14(1), pp.34-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15828271 ; E-ISSN: 18414273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's roadmap to global trade and market share dominance - a reference to SSA

Mafukata, Mavhungu

International Journal of Research in Business and Social Science, 2016, Vol.5(6), pp.29-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21474478 ; DOI: 10.20525/ijrbs.v5i6.595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of perception on the preferences of the new member states of the European Union: The case of energy policy

Misík, Matús

Comparative European Politics, Feb 2015, Vol.13(2), pp.198-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14724790 ; E-ISSN: 1740388X ; DOI: 10.1057/cep.2013.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2012  (1)
  2. 2012đến2013  (1)
  3. 2014đến2014  (1)
  4. 2015đến2016  (4)
  5. Sau 2016  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...