skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản European Union xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wales po devoluci: budování výlucného regionu a role Evropské unie v tomto procesu

Mertl, Jirí

Stredoevropske Politicke Studie, Autumn 2012, Vol.14(4), pp.528-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moravská identita a její nové dimenze

Roman Iščuk

AntropoWebzin, 01 April 2011, Vol.7(1), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-8807

Toàn văn sẵn có

3
Europe: The Shattering of Illusions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe: The Shattering of Illusions

Klaus, Václav

ISBN10: 1408187647 ; ISBN13: 9781408187647 ; E-ISBN10: 1408187663 ; E-ISBN13: 9781408187661

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Relations with Eastern Europe. Realities and Perspectives / Americké vztahy s Východní Evropou. Skutečnost a vyhlídky

Lakatos, Artur

Dvacate Stoleti, 2015, Vol.7(1), pp.9-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803750X ; E-ISSN: 23366656

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Klaus, Václavmmnmmverfasserin
  2. Mertl, Jirí
  3. Jiří Mertl
  4. Booker, Christopher
  5. Klaus, Vâaclav

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...