skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: European Union xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Taking Human Dignity, Poverty and Empowerment of Individuals More Seriously: Rejoinder to Alston
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Human Dignity, Poverty and Empowerment of Individuals More Seriously: Rejoinder to Alston

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 09/01/2002, Vol.13(4), pp.845-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/13.4.845

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Time for a United Nations 'Global Compact' for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time for a United Nations 'Global Compact' for Integrating Human Rights into the Law of Worldwide Organizations: Lessons from European Integration

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 04/01/2002, Vol.13(3), pp.621-650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/13.3.621

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Human Rights, International Economic Law and 'Constitutional Justice'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, International Economic Law and 'Constitutional Justice'

Petersmann, E.-U.

European Journal of International Law, 09/01/2008, Vol.19(4), pp.769-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/chn041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...