skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: European History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resorturile gândirii geopolitice a lui Dimitrie Gusti. Context si idei

Dumitrescu, Lucian-Stefan

Sfera Politicii, May/Jun 2013, Vol.21(3), pp.108-115,159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etnia si natiunea în filosofia politica a statelor balcanice si est-europene - 1880-1940

Tusa, Enache

Sfera Politicii, Jul-Oct 2014, Vol.22(4/5), pp.194-208,261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petre Andrei: consecintele tragice ale unor conceptii si atitudini totalitare

Tompea, Doru

Sfera Politicii, Jun 2011, Vol.19(6), pp.112-119,158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ínvatamantul superior în România interbelica: de la "supraaglomerarea universitätilor" la "somaj intelectual"

Sdrobis, Dragos

Sfera Politicii, May/Jun 2013, Vol.21(3), pp.24-35,159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anii comunismului târziu. O încercare de sinteza

Tanase, Stelian

Sfera Politicii, Nov/Dec 2014, Vol.22(6), pp.72-88,142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fi istoric al comunismului românesc, dupa 23 de ani

Ivan, Ruxandra

Sfera Politicii, Nov/Dec 2014, Vol.22(6), pp.89-96,141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O prietenie cu rezerve. Eurocomunismul vazut din Republica Socialista România

Copilas, Emanuel

Sfera Politicii, Nov 2011, Vol.19(11), pp.34-43,135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contestatii fara cenzura: motiunile în România postcomunista (1989-2008)

Stan, Lavinia ; Vancea, Diane

Sfera Politicii, May/Jun 2012, pp.100-118,206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dumitrescu, Lucian-Stefan
  2. Stan, Lavinia
  3. Ivan, Ruxandra
  4. Tompea, Doru
  5. Vancea, Diane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...